Aktivitet 2017

-Kreativprosess #2, 5. oktober kl 17.00

-Kreativprosess #1, 3. oktober kl. 17.00

-Referansegruppe:

 • Helse Fonna
 • Hydro Husnes
 • Fylkeskommunale tenester (tannhelsetenesta og Kvinnherad vidaregåande skule)
 • Idrettslaga; Trio, Rosendal, Uskedal og Halsnøy
 • Husnes Vekst
 • Rosendal utvikling
 • Uskedalen utvikling
 • Politiet
 • Kvinnherad  kultursenter
 • Eldrerådet
 • Rådet for menneske med nedsett funksjonsevner.

-Allmøte: 16.august

-Spørjeundersøking april-juni

Regionalplan for attraktive senter i Hordaland (2015-2016):

https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar/regional-plan-for-attraktive-senter-i-hordaland_web.pdf

«Planen har følgjande hovudmål: Hordaland skal ha eit nettverk av attraktive senter som fremjar livskvalitet, robust næringsliv og miljøvenleg transport. Sentera skal tilretteleggje for vekst i heile fylket.»

Hovudmål: Hordaland skal ha attraktive senter som fremjar livskvalitet, robust næringsliv og miljøvenleg transport. Sentera skal tilretteleggje for vekst i heile fylket.

 Sentera skal utformast slik at dei er attraktive å vere, bu og drive næring i.

 Sentera skal ha eit mangfald av tenester, arbeidsplassar, fritids- og kulturtilbod tilpassa senteret sitt nivå i senterstrukturen.

 Sentera skal vere attraktive for handel med handelsverksemd dimensjonert etter nivå i senterstrukturen.

 Sentera skal vere tilrettelagt for effektiv og miljøvenleg transport i, til og frå sentrum.

Prosjektplan: Vidareutvikling av Husnes som regionsenter (2017):

http://innsyn.kvinnherad.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=390710&documentId=492565

EIT VAKRARE HUSNES; Visjon, analyse og retningsliner for utvikling på Husnes  (2006):

http://www.kvinnherad.custompublish.com/getfile.php/1652955.1216.wsxpurbuxf/Eit+vakrare+Husnes.pdf

Stadanalyse Husnes (2009):

https://www.kvinnherad.kommune.no/getfile.php/1169007.1216.avqbbacawq/Stadanalyse_Husnes_2009.pdf