Sjekk ut tilskot til innovasjon og næringsutvikling i Vestland fylke. Rammene er auka som følge av koronapandemien, vi kan bistå med søknadsprosessen og rådgje dersom de ønsker. Vedlagt er og link til informasjon frå Innovasjon Norge og deira virkemiddel til næringslivet.

Tilskot til innovasjon og næringsutvikling i Vestland fylke:

SJÅ UTLYSINGSTEKST HER

Tilskot til bedriftsintern opplæring (BIO-midlar):

For å imøtekome dei akutte behova for hjelp i næringslivet, utlyser fylkeskommunen 11,4 millionar kroner til bedriftsintern opplæring.

Tiltaket skal gå til bedrifter med låg aktivitet som følgje av Covid-19 viruset og oljeprisfallet.

Midlane kan ikkje nyttast til ordinær opplæring av dei tilsette, men skal nyttast til opplæringstiltak i samband med omstillingsprosessar eller tilpassing til nye marknadssituasjonar.

UTLYSING BIO-MIDLAR HER

Informasjon frå Innovasjon Norge: «Letter næringslivets tilgang til Innovasjon Norges samlede rammer på sju milliarder.»

INFORMASJON FRÅ INNOVASJON NORGE HER