Om Grøn Næringspark
400 dekar regulert næringsområde skal trekka til seg ny, berekraftig industri og næringsverksemd til Norges grønaste næringspark

Biogass produksjon

Hydrogenproduksjon

Ammoniakkproduksjon

Batteriproduksjon

Gjenvinning – resirkulering

Datalagring

Carbon fangst

Andre næringar

God forankring hjå politikarane og folket.
All næring skal utviklast og tilpassast det grøne skiftet og FNs berekraftsmål

Elektrisk kraft

Regionalnettet gir om lag 80 MW til etablering på Husnes.

Ny Statnett-trafo vil i tillegg kunne gi ca.150 MW til Grøn næringspark 2025.

I praksis utan anleggsbidrag frå ny næring.

Vi må utnytte kraftoverskuddet og skape fremtidige grøne arbeidsplassar

Viktigaste prosjekter i huben

Hardanger Biogass
Skal handsama over 100.000 m3 med biomasse (2/3 via landtransport og 1/3 sjøvegen). Anlegget på Husnes tar sikte på ein årleg produksjon på over 70 GWH drivstoff til langtransport (land & sjø)

Lokal drift med lokale tilsette

Varmegjenvinningsselskap

  • Hente ut overskuddsvarme frå Hydro Husnes si aluminiumsproduksjon
  • Synergieffekter med andre industrier i Grøn næringspark og Hydro Husnes

Hydrogen

Kvinnherad satsar aktivt på etablering av verdikjede for hydrogen:

Områdereguleringsplan

Legg til rette for storskala hydrogenproduksjon 

Kompetanse

Sterk regional industrikompetanse generelt, og hydrogenkompetanse spesielt.

Fjernvarme

Planlagt fjernvarmesystem knytt til Hydro Husnes kan nytte overskotsvarme frå hydrogenproduksjon

Tryggleik og beredskap i fokus

Sjøvatn og havnefasilitetar

SPS-sikra djupvasskai i drift på Hydro Husnes sitt område og vegtilførsel med industristandard

Grøn næringspark Kvinnherad opnar for etablering av landstraum, lading, fyllestasjonar for hydrogen, ammoniakk og biogass ved kai i dette området

Moglegheit for etablering av hurtigbåtterminal (hydrogen,elektrisk) inn i den Grøne Næringsparken

Metro på sjø

Om lag 100.000 innbyggjarar innan 1 time frå Husnes. Erfaring med massiv oppbemanning på bl.a  Hydro Husnes og Aker Solutions

Nye grøne arbeidsplassar i Kvinnherad Kommune

0

Husnes - Bergen

0

Husnes - Stord

0

Husnes - Osøyro

0

Husnes - Odda

Regionsenter

Regionsenter Husnes

Plassering like ved næringsparken

Gode kulturtilbod

God tilgang til bustader og mange bustadprosjekt er under oppføring

Snøggbåt

Stord er ein kort snøggbåttur unna

Havbyen Bergen

Havbyen Bergen 1,5 time

Snøggbåt

Stord er ein kort snøggbåttur unna

Odda

Odda er ca. 1 times kjøretur med elbil.

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.