Vi arbeider for våre medlemmar

KNS er ein medlemstyrt organisasjon som skal ha hovedfokus på næringsutvikling og service/rådgjeving til medlemmene. Ei anna viktig oppgåve er rådgjeving til etablerarar.

Følg oss på internett

Facebook og nettstaden vår skal halda deg som medlem orientert det som rører seg i KNS, næringsarbeidet lokalt, regionalt og nasjonalt. Me informerer om arrangement og saker som me arbeider med samtidig kan du søkja på bedrifter som er medlem hos oss.

Næringslunsj

Vi vil i første omgang arrangera minimum mellom tre og fem Næringslunsjar i året. Desse møta vil ta føre seg aktuelle tema eller presentasjon av våre medlemmer. Møta vil bli haldne i lokala våre på Husnes frå kl.11.30 til omlag kl. 13.00. Det vert servert ein enkel lunsj. Vi ønksjer innspel til tema/ presentasjonar.

Tema-/medlemsmøter

I tillegg til Næringslunsj vil det bli lagt opp til tema-/medlemsmøter der aktuelle saker/tema vert presenterte. Møtestad og tema vert presentert i aktivitetskalender og invitasjon.

Kurs og seminar

KNS vil og tilby våre medlemmer aktuelle kurs og seminar. Her er det og ønskeleg med innspell frå medlemmene. Sjå aktivitetskalender

Rådgjeving

KNS tilbyr medlemmene bistand i samband med næringsrelaterte saker, og søknader om støtte frå ulike næringsfond, Innovasjon Norge m.m.

Næringspolitikk

KNS skal fremja utvikling av næringslivet og har m.a. følgjande føremål:

  • Å betra rammevilkåra for næringslivet i Kvinnherad
  • Å setja søkelys på saker og prosjekt som skal betra vilkåra for næringslivet i kommunen
  • Fremja kompetanseutvikling i medlemsbedriftene, og arbeida for eit godt samarbeid mellom skule og næringsliv
  • Kva kan vi hjelpe deg med?

Kontorplass?

Vi har fleire gode kontor, som inneheld det du treng for ein effektiv arbeidsdag

Har du ein ide?

Vi har kompetanse til å hjelpe deg med å få ein ide til bedrift.

Vidareutvikle di bedrift?

Vi kan hjelpe deg med å vidareutvikle di bedrift og har gode samarbeidspartnarar.

Verta medlem hjå oss?

Er du medlem vil du få tilgong på nyttige fordeler som vil gagna deg og di bedrift.

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.